dokument archiwalny


 Wschowa, 1 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieograniczonym na dzierżawę gruntu w Lginiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej

1. Podmiot ogłaszający przetarg –Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa.

2. Dzierżawa dotyczy części gruntu o nr ewidencyjnym 513/3 obręb Lgiń,


który podzielony został na sektory nr:

• 1  o powierzchni 16 m²,

• 2 o powierzchni 16 m²,

• 3 o powierzchni 30,25 m²,

• 4 o powierzchni 37,5 m²,

• 5 o powierzchni 37,5 m²


3. Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie jest zarządcą w/w terenu na     podstawie umowy użyczenia nr GIN.6845.CKiR.1.2011.2011.KL zdnia 01 lipca 2011 roku.

4. Grunt nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi.

5. Nieruchomość gruntowa wyposażona jest w sieci: elektryczną oraz wodną:

• dla sektora nr 1 zabezpieczenie elektryczne wynosi 3 KW,

• dla sektora nr 2 zabezpieczenie elektryczne wynosi 3 KW,

• dla sektora nr 3 zabezpieczenie elektryczne wynosi 3 KW,

• dla sektora nr 4 zabezpieczenie elektryczne wynosi 4 KW,

• dla sektora nr 5 zabezpieczenie elektryczne wynosi 4 KW,

6. Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania:


prowadzenia sezonowej działalności handlowej  lub gastronomicznej.


7. Informacje w sprawie przetargu można uzyskać osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, lub telefonicznie –65/5402336. Upoważnionym do kontaktów jest Renata Bandura.


Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100).Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym wymienionym w pkt. 10 najpóźniej 3 dni przed terminem przetargu. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu oraz dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczony grunt.

9. Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 1odbędzie się w dniu 04-04-2024r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie , przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie.


Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 2odbędzie się w dniu 04-04-2024r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie , przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie.

Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 3odbędzie się w dniu 04-04-2024r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie , przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie.

Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 4odbędzie się w dniu 04-04-2024r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie , przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie.

Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 5odbędzie się w dniu 04-04-2024r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie , przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie.

10. Wadium w pieniądzu w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) z informacją na jaki sektor należy wpłacić na rachunekbankowy CKiR, nr konta  46866900010008634920000004 tak aby środki wpłynęły na konto organizatora najpóźniej 3 dni przed przetargiem.

11. Umowa dzierżawy zostanie podpisana z wybranym uczestnikiem, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do stawienia się w tym celu do siedziby Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości1, 67-400 Wschowa. Przekazanie nieruchomości gruntowej  nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 01-06-2024 r.

12. Zasady dzierżawy gruntu: szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzieumowa dzierżawy zawarta pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie , auczestnikiem wybranym w drodze przetargu. Umowa zawarta zostanie na okres 3 miesięcy (od 1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.)z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

13.Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawy gruntu do prowadzenia działalności handlowo-usługowej wynosi 800,00 zł brutto. Oprócz czynszu Dzierżawca będzie pokrywał opłaty za energię elektryczną oraz dostawy wody i wywóz nieczystości płynnych (przyjmując obowiązujące stawki), według wskazań podliczników.

14. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych)

15. Uczestnik obowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie działalności.

16. W przypadku nie podpisania przez uczestnika, którego oferta została wybrana, umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie –wadium ulega przepadkowi na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

17. Z regulaminem przetargu można się zapoznać i bliższych informacji można uzyskać w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie przy ul. Niepodległości 1, tel. 65 540 23 36 w godz. 7:30 do 15:30.

ZATWIERDZAMpełniący obowiązki Dyrektora

(-)   Artur Obuchowicz

Załączniki

 1. format pliku pdf 01.03.2024 • 37
  125.61 KB
 2. format pliku pdf 01.03.2024 • 46
  80.77 KB
 3. format pliku pdf 01.03.2024 • 41
  116.48 KB
 4. format pliku png 01.03.2024 • 74
  952.06 KB
 5. format pliku pdf 01.03.2024 • 88
  125.61 KB
 6. format pliku pdf 01.03.2024 • 62
  116.48 KB
 7. format pliku pdf 01.03.2024 • 48
  344.09 KB
 8. format pliku pdf 01.03.2024 • 53
  80.77 KB
 9. format pliku pdf 01.03.2024 • 57
  301.88 KB

Utworzono: 01.03.2024 819

rejestr zmian