dokument obowiązujący

Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie – zwane dalej Centrum – jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie:

1.    uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie,

2.    ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

3.    ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.    ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

5.    niniejszego statutu,

6.    regulaminu organizacyjnego,

7.    innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 2

1.      Siedzibą Centrum jest miasto Wschowa, a terenem jego działania obszar miasta i gminy Wschowa.

2.    Centrum jest wpisane do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
i posiada osobowość prawną.

3.    Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, siedzibą, adresem oraz numerem telefonu i numerem NIP.

4.    Organizatorem jest Gmina Wschowa, zwana dalej „Gminą”.


Rozdział II

Zadania i zakres działalności

§ 3

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1.      realizowanie gminnej polityki kulturalnej,

2.      dokumentowanie działalności społeczno – kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących podmiotów działalności kulturalnej, osób zajmujących się animacją i organizacją życia kulturalnego, imprez i wydarzeń kulturalnych,

3.      prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury, wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji imprez kulturalnych służących poszerzeniu i zbliżeniu kultur innych narodów,

4.      prowadzenie zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań,

5.      rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy,

6.      kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

7.      realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 4

Centrum może prowadzić dodatkowe zadania na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności może:

1.     organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,

2.     organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, sportowe, rekreacyjne,

3.     prowadzić działalność wydawniczą,

4.     prowadzić działalność kinową,

5.     prowadzić wypożyczalnię sprzętu technicznego,

6.      sprzętów i naczyń gastronomicznych

7.     organizować loterie,

8.     realizować imprezy zlecone – okolicznościowe, rodzinne,

9.     świadczyć usługi gastronomiczne, hotelowe,

10.  organizować zawody, imprezy turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej,

11.  współpracować z sołectwami, pomagać w organizowaniu sołeckich imprez,

12.  współpracować z innymi instytucjami kultury, bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną oraz działalnością w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku,

13.  popularyzować rekreację ruchową poprzez organizowanie wycieczek, rajdów, zajęć, imprez rekreacyjno-sportowych oraz turystyczno-krajoznawczych,

14.  organizować ze szkołami, instytucjami, klubami wspólne imprezy,

15.  popularyzować higieniczny tryb życia, poprzez prowadzenie działań promujących formy aktywnego wypoczynku,

16.  gospodarować i administrować terenem, urządzeniami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Centrum oraz innymi terenami rekreacyjnymi wskazanymi przez burmistrza,

17.  świadczyć usługi turystyczno – wypoczynkowe i rekreacyjne z wykorzystaniem kąpieliska i plaży,

18.  wynajmować miejsca noclegowe, a także miejsca na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczyć usługi z tym związane,

19.  działać na rzecz podwyższania jakości istniejących walorów turystycznych i poprawy świadczonych usług turystycznych.

§ 5

1.      Centrum może prowadzić działalność w oparciu o posiadaną bazę, z której przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej, polegającą w szczególności na:

1)      wynajmowaniu i dzierżawieniu pomieszczeń i gruntów na cele kulturalno-rekreacyjne i handlowo-gastronomiczne,

2)      wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, instytucji.

2.      Działalność, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych, a dochód z tej działalności służy Centrum do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6

1.      Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.

2.      Z Dyrektorem Centrum stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.

3.      Dyrektor Centrum może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu   decyduje Burmistrz.

4.     Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 7

1.      Dyrektor zarządza Centrum i reprezentuje go na zewnątrz;

2.    Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością,

2)      zarządzanie majątkiem,

3)      wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników,

4)      wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

5)      ustalanie rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, sporządzanie wniosków inwestycyjnych oraz sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej i przedstawianie tych dokumentów Burmistrzowi w ustalonych terminach,

6)      sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań,

7)      nadawanie regulaminu organizacyjnego, ustalenie podziału zadań;

3.    Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno – gospodarczą Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.

4.    Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest samodzielnie Dyrektor.

5.    Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

§ 8

Organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 9

1.      Przy Centrum może działać Rada Programowa jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora.

2.      Skład Rady Programowej i regulamin pracy Rady ustala Dyrektor Centrum.

Rozdział IV

Majątek i finanse

§ 10

1.      Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2.    Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o rachunkowości. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3.    Roczny plan obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

4.    Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

5.    Centrum otrzymuje z budżetu Gminy coroczne dotacje na działalność kulturalną w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

6.    Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Centrum mogą pochodzić z:

1)      rocznej dotacji z budżetu organizatora,

2)      wpływów z prowadzonej działalności,

3)      darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

4)      wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

5)      wpływy ze sprzedaży składników majątku,

6)      innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

7.    Dyrektor Centrum corocznie przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową do zatwierdzenia.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11

Zmian w statucie dokonuje się w drodze uchwały Rady Miejskiej.

Utworzono: 10.08.2021 542

rejestr zmian