dokument nieobowiązujący


 Wschowa, 15 kwietnia 2024 r. 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

ustnym, nieograniczonym na dzierżawę gruntu w Lginiu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej podzielonego na sektory 

I. PODMIOT OGŁASZAJĄCY PRZETARG: 


Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa. 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU: 


1. Dzierżawa sektora nr 6 o powierzchni 7,5 m² na prowadzenie sezonowej działalności handlowej, położonego na działce stanowiącej własność Gminy Wschowa, będącej w zarządzie CKiR, o numerze ewidencyjnym 513/3, obręb Lgiń, zapisanej w księdze wieczystej ZG1W/00003253/1. 

Cena wywoławcza: 800,00 zł brutto (650,41 zł netto) 

Wadium: 160,00 zł 

Minimalne postąpienie: 10,00 zł 

2. Dzierżawa sektora nr 7 o powierzchni 9 m² na prowadzenie sezonowej działalności handlowej, położonego na działce stanowiącej własność Gminy Wschowa, będącej w zarządzie CKiR, o numerze ewidencyjnym 513/3, obręb Lgiń, zapisanej w księdze wieczystej ZG1W/00003253/1. 

Cena wywoławcza: 800,00 zł brutto (650,41 zł netto) 

Wadium: 160,00 zł 

Minimalne postąpienie: 10,00 zł 

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie jest zarządcą ww. terenu na podstawie umowy użyczenia nr GIN.6845.CKiR.1.2011.2011.KL z dnia 01 lipca 2011 roku. 

III. OPIS NIERUCHOMOŚCI: 


Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi ani obligacyjnymi. 

Nieruchomość gruntowa nie jest wyposażona w sieci: elektryczną oraz wodną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń, zatwierdzonym uchwałą nr XLI/488/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2002 r. działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „A18UT” –tereny usług turystycznych. 

IV. TERMIN PRZEATRAGU 


1. Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 6 odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie. 

2. Przetarg ustny nieograniczony na sektor nr 7 odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, przy ul. Niepodległości 1 we Wschowie. 

V. WADIUM 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 \\% ceny wywoławczej, tj. 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100) w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe CKiR, numer: 46 8669 0001 0008 6349 2000 0004. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium, sektor nr ………, imię i nazwisko osoby (osób) lub nazwę firmy”. Wadium musi być uznane na rachunku CKiR najpóźniej do dnia 9 maja 2024 r. 

Wpłacone wadium podlega: 


zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego oferenta, który wygra przetarg, 

zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają –bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 

przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie. 


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU 

1. W przetargu mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocników osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną. 

2. Podmioty prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wpisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. 

3. W przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy. 

4. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na udział w przetargu na dzierżawę przedmiotu przetargu. Do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. 

5. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć oryginał 

dokumentu potwierdzającego zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej. 

9. W przetargu mogą brać udział osoby opisane w ustępach poprzedzających, które: 

1) wniosą wadium w wysokości, terminie i formie określonych w ogłoszeniu o przetargu, 

2) złożą podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargów oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, 

3) okażą komisji przetargowej dowód osobisty. 

12. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu równoznaczna jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. 

13. Umowa dzierżawy zostanie podpisana z wybranym uczestnikiem, w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu w dniu rozstrzygnięcia przetargu w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa. Przekazanie nieruchomości gruntowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu zawarcia umowy. 

14. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie, a uczestnikiem wybranym w drodze przetargu. Umowa zawarta zostanie na okres 3 miesięcy począwszy od 01 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., z możliwością miesięcznego wypowiedzenia przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niezależnie od stawki czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie pokrywał opłaty za energię elektryczną oraz dostawy wody i wywóz nieczystości płynnych (przyjmując obowiązujące stawki), według wskazań podliczników. 

Dzierżawca zobowiązany będzie: 

a) do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń na rozpoczęcie działalności. 

b) do złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości. 


3. Dzierżawca przejmie przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Wydzierżawiający nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu przetargu. 

4. Dyrektor CKiR zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.ckir.wschowa.pl, www.bip.ckir.wschowa.pl oraz na tablicy ogłoszeń CKiR. 

5. Z regulaminem przetargów można się zapoznać w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie od pn do pt, w godzinach 7:30 –15:30. Regulamin dostępny jest również na stronie www.ckir.wschowa.pl w zakładce BIP. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Renata Bandura pod nr tel. 65 540 23 36. 

Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod ww. nr telefonu. 

ZATWIERDZAM p.o. Dyrektora 

(-) Artur Obuchowicz 

Załączniki

  1. format pliku pdf 15.04.2024 • 22
    418.67 KB
  2. 340.22 KB
  3. format pliku pdf 15.04.2024 • 24
    295.36 KB
  4. format pliku png 15.04.2024 • 31
    945.42 KB

Utworzono: 15.04.2024 46

rejestr zmian